Isotrol Finish

På bildet fra bunn
1. rust
2. Isotrol klarlack grund
3. Isotrolguard pansar
4. Isotrol finish (Den blå)(Her kan det brukes Engwall o Claessons linoljemaling, hvis det ønskes)

PRODUKTTYP Blank alkydtäckfärg.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Underhåll och ommålning av järn, plåt och
stålkonstruktioner inom och utomhus. Kan även användas
på träytor.
Rekommenderas speciellt för målning på platsen av broar,
utvändiga ytor av cisterner, stålstommar och andra
stålkonstruktioner.
Rostiga eller tidigare målade ytor grundmålas med Isotrol
Klarlack Grund
För kulturhistoriska objekt kontakta Introteknik AB om
speciella färgsystem önskas.

TEKNISKA DATA
Bindemedel Oljealkyd
Torrhalt 52 ± 2 volym %
Densitet 1,1 – 1,2 kg/l beroende på kulör
Flampunkt +38° C
Skikttjocklek 50 µm rekommenderas
(vid tjockare skikt ökar torktiden avsevärt)
Teoretisk färgåtgång 10 m²/l vid 50 µm torr filmtjocklek
Torktid Torr filmtjocklek 50 µm + 10°C +23°C +35°C
Dammtorr 6 h 3 h 2 h
Klibbfri 10 h 6 h 4 h
Övermålningsbar 48 h 24 h 16 h
Kulör Nyanseras till kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT
Glans Halvblank
Appliceringsteknik Högtryckssprutning, roller, pensel
Förtunning Förtunning 1054 (långsam) eller Förtunning 1006 (snabb).
Lagring och transport 0–40°C
Förpackningar 0,9, 9 liter
Lösningsmedel Lacknafta
VOC 400 g/l färg
Om produkten förtunnas med 25 % förtunning 496 g/l
Tekniskt datablad 2017 -05-04
2 (2)
Denna version av vårt produktblad ersätter tidigare version. Alla data som presenteras här utgår från vår erfarenhet samt teoretiska värden.
Detta dokument fråntar inte mottagaren förpliktelsen att kontrollera produktens lämplighet samt applikation för det aktuella ändamålet. Vi
ansvarar inte för några skador uppkomna på grund av felaktig användning av produkten vid applikation eller i fråga om ändamål.

BRUKSANVISNING
Förbehandling Rengör ytan från olja, fett, smuts och vattenlösliga salter
med lämplig metod. Skölj ytan noggrant med rent vatten
efter tvättning. För större ytor kan högtryckstvätt med
hetvatten vara effektivt.
Val av rengöringsmetod avgörs av rostens utbredning och
ytans beskaffenhet och utseende.
Rostiga ytor med äldre målning:
Manuellt tas all löst sittande rost och färg bort till
rengöringsgrad St 2 enligt ISO 8501–1 följt av
högtryckstvätt eller
vattenblästring upp till 70°C och 800 bar tryck.
Grundning med Isotrol Klarlack Grund, Isotrol Takgrund
eller Isobett.
Målade ytor utan rost och målning i gott skick:
Högtryckstvätt eller alkalisk avfettning ofta tillräckligt.
OBS! Vissa ytor med svårmålade material kan behöva
grundning med Isobett för att få vidhäftning till ytan.
För kulturhistoriska objekt, vänligen kontakta Introteknik
för speciellt antikvariskt anpassade färgsystem
Applicering Rör om färgen noggrant så att inga bottensatser finns
kvar. Omrörning med maskin rekommenderas.
För bästa resultat penselstryk bultar, spalter och
nitförband.
Vid högtryckssprutning rekommenderas munstycke
0,011”-0,015”. Förtunnas 0-15 %.
Målningsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under
arbetet bör luftens, ytans och färgens temperatur vara
+5°C till +45°C. Luftens relativa fuktighet höst 80 % RH.
Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Färgen bör vara minst 15º C vid målningstillfället.

Grundfärg Isotrol Klarlack Grund, Isotrol Takgrund eller Isobett
Mellanskiktsfärg Isoguard Pansar rekommenderas
Skyddsföreskrifter Innehåller lacknafta. Farligt vid inandning och förtäring.
För övrig information se säkerhetsdatablad.
Miljö Använda burkar och avfall i vätskeform lämnas till
insamlingsplats för återvinning